پروژه ها

برخی از پروژه های انجام شده

سیستم کولینگ اتاق دیتا سنتر
رک دو طبقه ستراکچر پنل  روشنایی سقف دیتاسنتر